Komplexně náročná revitalizační akce na Základní škole Rokytnice ve Vsetíně probíhala od července roku 2020 do února roku 2021. Jednalo se o stavební úpravy v rámci projektu „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi“. Tento projekt by měl žákům přinést možnost lépe se seznámit s technickými profesemi a potřebným technologickým vybavením. Na této akci jsme se podíleli od samého začátku formou komplexní projekční činnosti až výkon technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce.

Fotografie z akce

Hlavním cílem stavebních prací bylo vybudování učeben vybavených stroji a pomůckami, umožňující technické vzdělávání žáků se zaměřením na strojní výrobu a na truhlářskou výrobu. Za tímto účelem proběhly rozsáhlé stavební úpravy v prostorách, které byly dříve využívány jako byt školníka. Bylo nutné kompletně upravit řešení stávajících podlah včetně revize podloží a komplexní akustické řešení prostor z důvodů vysokého zatížení od jednotlivých strojů a technologií.

Projekt také řešil vybudování moderní multifukční učebny vybavené výpočetní technikou, umožňujících technické vzdělávání žáků se zaměřením na robotiku a informační a komunikační technologie. Vzniklo prostředí, které umožní žákům sestavovat a programovat robotické technologie, které budou moci ovládat pomocí pořízeného hardware a software-vého vybavení.

V neposlední řadě byla řešena úprava stávající užitkové zahrady určené k výuce pracovních činností. Byla řešena odpočinková zóna, doplněna o zpevněné plochy, nový zahradní domek a vyvýšené záhony. Tato zóna bude žáky využívána k relaxaci, výuce pracovních činností a zároveň sloužit k výchově žáků k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Ve všech úpravami dotčených prostorách došlo také k novým silnoproudým a slaboproudým rozvodům. Větších stavebních úprav doznala také serverovna, kde bylo zlepšeno větrání a byla provedena antistatická podlaha. Proběhla také úprava dispozic v objektu, která vedla k doplnění bezbariérového WC a nových WC v objektu s tělocvičnami.

.