Činnosti

Rozsáhlé spektrum druhů projektů je dáno vlastní odbornou kvalifikací firmy, a také úzkou dlouhodobou spoluprací s odbornými organizacemi. Zajišťujeme tedy komplexní portfólio služeb, které Vás provedou celým procesem stavby od návrhu a až k realizaci.

Projekční práce a inženýrská činnost

V současné době je hlavní náplní společnosti projektová a inženýrská činnost. Projektujeme objekty průmyslového charakteru, občanských, bytových, sportovních staveb apod…

Hlavní náplň…
– profesionální projektová dokumentace ve specializovaných 2D a 3D softwarech
– projekty všech typů pozemních staveb včetně specializovaných profesí (byt, dům, stavba občanské vybavenosti, průmyslový areál, …)
– zpracováváme projektovou dokumentaci ve všech stupních projektu
     – pasport stavby
     – architektonická studie stavby
     – dokumentace pro územní rozhodnutí
     – dokumentace pro stavební povolení
     – dokumentace pro provedení stavby
     – dokumentace skutečného provedení stavby

Realizace staveb

Ve spoluprací s dlouholetými subdodavateli provádíme realizace staveb. Realizace vždy provádíme pomocí týmu profesně zkušených a samostatných pracovníků s důrazem na kvalitu a spokojenost investora.

Hlavní náplň…
– zabýváme se stavbami spíše menšího charakteru a rozsahu
– výhodou naší firmy je schopnost navazovat v realizační fázi  stavby na vlastní projektovou dokumentaci
– hlavní portfólio v oblasti realizace staveb tvoří akce typu
     – rekonstrukce bytových jader
     – komplexní rekonstrukce bytů
     – novostavby a rekonstrukce rodinných domů
     – stavební úpravy prodejen, kanceláří, …
     – stavební úpravy hygienického zázemí ve všech typech staveb
     – po dohodě  lze často najít cestu i u jiných typů akcí

Technický dozor

Provádíme komplexní technický dozor staveb v průběhu celé realizace stavby. Cílem je vždy maximální usnadnění práce klienta a jeho spokojenost.

Hlavní náplň…
– seznámení se s podklady k realizaci stavby (zejména s projektová dokumentace, obsah smluv a obsah stavebního povolení)
– odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
– organizace kontrolních dní na staveništi, včetně vedení porad a pořizování zápisů
– fotodokumentace stavby
– sledování kvality prováděných prací, použitých materiálů a výrobků
– technická pomoc při řešení nově vzniklých problému na stavbě
– kontrola souladu komplexních faktur a skutečně provedených prací
– účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její dílčí části
– kontrola odstraňování vad a nedodělků stavby
– účast na kolaudačním jednaní

Koordinátor BOZP

Klientům poskytujeme také kontrolní činnost na stavbách ve formě koordinátora bezpečnosti práce, samozřejmostí je poskytování autorského stavebního dozoru.

Hlavní náplň…
Ve fázi přípravy stavby – zpracování plánu BOZP
– doporučení technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
– kontrola technologických postupů s ohledem na bezpečnost práce na staveništi
Ve fázi realizace stavby – aktualizace plánu BOZP
– koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění prevence rizik
– spolupráce s jednotlivými zástupci pro oblast BOZP a  technickým dozorem
– organizace kontrolních dnů BOZP
– kontrola dodržování plánu BOZP, provádění zápisů v případě nesouladu s plánem a kontrola jakým způsobem došlo k nápravě zjištěných nedostatků