• Post Author:

Rekonstrukce Mateřské školy Ohrada Vsetín probíhala od července do října roku 2020. Hlavní náplní rekonstrukce bylo snížení energetické náročnosti budovy. Na celé akci jsme se podíleli od samého začátku formou projekční činnosti od pasportizace stávajícího stavu objektu, až po dokumentaci pro provedení stavby. Ve fázi stavby jsme plnily roli technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Fotografie z akce

Hlavní stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti objektu, se týkaly zejména zlepšení celkového součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Nového řešení se tedy dočkaly téměř všechny obvodové konstrukce objektu.

Proběhlo kompletní zateplení obvodového pláště objektu pomocí kontaktního zateplovacího systému. Dále se zateplení dočkaly také téměř všechny střešní konstrukce. Střešní plášť objektu se z velké časti opatřil novou hlavní hydroizolační vrstvou z měkčeného PVC.

Celá koncepce byla podpořena také výměnou nevyhovujících výplní stavebních otvorů. V celém objektu tedy došlo k instalaci nových plastových nebo hliníkových oken a dveří. Objekt byl z velké části také doplněn o systém venkovních a vnitřních žaluzií.

Nemalé stavební úpravy si vyžádala instalace vzduchotechnických jednotek, nezbytných pro zajištění nuceného větrání objektu. Dále proběhly také sanační opravy spojené s hydroizolací spodní stavby, instalací nových bleskosvodů a jejich uzemnění.

V neposlední řadě se tato rekonstrukce týkala venkovní terasy. Nad terasou bylo realizováno nové celoskleněné zastřešení na ocelové konstrukci. Na podlaze byla v celém rozsahu instalována nova betonová dlažba na terčích. Výhledově je v zahradě mateřské školy plánováno doplnění této akce o revitalizaci zpevněných ploch.